Farmacogenetica voor zorgverleners

English Nederlands

Farmacogenetica voor zorgverleners

Algemene voorwaarden

Samenvatting

Servicevoorwaarden DNA testen

Deze samenvatting is bedoeld als een snelle blik op de inhoud van de servicevoorwaarden DNA testen van "Insight" ofwel Insight Pharma Services BV, met als contactadres Postbus 1534, 3800 BM Amersfoort, Nederland. De acceptatie van de voorwaarden zal wel in zijn geheel worden weergegeven zodat duidelijk is waarmee akkoord gegaan wordt.

Deze samenvatting is bedoeld als hulpmiddel en vervangt de volledige Servicevoorwaarden geenszins. De volledige Servicevoorwaarden zijn altijd te bekijken via deze link: volledige Servicevoorwaarden DNA testen.

Wanneer u vragen heeft over enig onderdeel van de servicevoorwaarden, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@meamedicapro.com.

Uw gebruik van de Services van Insight (met uitzondering van alle diensten die Insight Pharma Services BV op grond van een afzonderlijke overeenkomst verleent) is onderworpen aan de voorwaarden van de juridische overeenkomst tussen u en Insight Pharma Services BV zoals uiteengezet in de volledige Servicevoorwaarden.

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Services, inclusief maar niet beperkt tot:

 1. het indienen van een wangslijmvlies of speekselmonster voor DNA-extractie en verwerking,
 2. het uploaden van een digitale versie van uw Genetische Informatie en de interactie ermee op de website van Insight, en/of
 3. het aanmaken van een gratis Insight account en het gebruik ervan zonder uw genetische materiaal (wangslijmvlies en/of speeksel) of genetische informatie te verstrekken.

Om gebruik te kunnen maken van de Services, moet u eerst akkoord gaan met de Servicevoorwaarden. U mag de Services niet gebruiken als u de Servicevoorwaarden niet accepteert. U kunt de Servicevoorwaarden accepteren door (1) te klikken voor acceptatie of akkoord te gaan met de Servicevoorwaarden, waar deze optie door Insight aan u beschikbaar wordt gesteld; of door (2) daadwerkelijk gebruik te maken van de Services. In dit geval erkent u en gaat u ermee akkoord dat Insight vanaf het moment van gebruik van de Services dat als acceptatie van de Servicevoorwaarden zal behandelen. Het staat Insight vrij andere diensten aan te bieden die onder verschillende servicevoorwaarden vallen.

Andere belangrijke onderdelen van de servicevoorwaarden zijn:

 • U dient achttien (18) jaar of ouder te zijn om een DNA test te bestellen voor uzelf of voor diegenen waarvoor u wettelijke toestemming hebt en het geleverde wangslijmvlies is van de dienovereenkomstige persoon.
 • Uw wangslijmvliesmonster, eenmaal voorgelegd aan en geanalyseerd door ons, wordt op een onomkeerbare manier verwerkt en kan niet aan u worden teruggestuurd.
 • U koopt de DNA test "AS-IS", gebaseerd op de huidige stand der techniek van genetisch onderzoek en de gebruikte technologie door Insight.
 • De rapportage zal verder doorontwikkeld worden en dus van tijd tot tijd kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
 • Onze Services zijn alleen bedoeld voor onderzoek, informatieve en educatieve doeleinden en zijn niet bedoeld om door de klant te worden gebruikt voor diagnostische doeleinden en zijn geen vervanging voor professioneel medisch advies.
 • Insight zal geen informatie op individueel, geanonimiseerd niveau aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijk vereist.
 • U dient zich te beseffen dat de uitslag van uw DNA materiaal uw uitslag is en dat het informatie kan bevatten die u niet had verwacht of lastig vindt.
 • Het laboratorium kan uw monster mogelijk niet binnen de tijd verwerken als uw speeksel niet voldoende DNA bevat, u niet voldoende speeksel aanlevert of als de resultaten van de verwerking niet voldoen aan onze normen voor nauwkeurigheid. Als de eerste verwerking om een van deze redenen mislukt, doet Insight zijn uiterste best een beter resultaat te verkrijgen en zal in bijzondere gevallen een tweede kit versturen. Als het tweede monster weer kwalitatief een onvoldoende resultaat geeft, is het maximale gedaan en vervalt de inspanningsverplichting van Insight.
 • Men dient voorzichtig te zijn met het delen van genetische informatie met anderen. Wees bovendien alert op het feit dat genetische informatie die u met uw arts of een andere zorgaanbieder wilt delen, deel uit kan gaan maken van uw medische dossier en via die weg in de toekomst toegankelijk kan worden voor o.a. zorgverleners en/of verzekeringsmaatschappijen. Genetische informatie die u deelt met familie, vrienden of werkgevers, kan tegen uw belangen worden gebruikt. Zelfs als u genetische informatie deelt die vandaag geen of beperkte betekenis heeft, zou die informatie in de toekomst meer betekenis kunnen krijgen naarmate er nieuwe ontdekkingen worden gedaan.
 • U geeft Insight Pharma Services BV, haar aannemers, opvolgers en gevolmachtigden toestemming om genotyperingsservices uit te voeren op het DNA dat is geëxtraheerd uit uw wangslijmvliesmonster en u vraagt Insight Pharma Services BV specifiek om de resultaten van analyses op uw DNA bekend te maken aan u.
 • Met het oog op uw gebruik van de Services stemt u ermee in:
  (a) waarheidsgetrouwe, juiste, actuele en volledige Registratiegegevens over uzelf te verstrekken op de vraag van de Service; en
  (b) de registratiegegevens te onderhouden en snel bij te werken om te zorgen dat deze waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn.
 • u erkent en accepteert de Privacyverklaring
 • U garandeert Insight Pharma Services BV dat u de Services niet zult gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of verboden zijn door deze voorwaarden, bepalingen of mededelingen. U mag de Services niet gebruiken op een manier die de Services kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of schaden, of het gebruik en genot van de Services door een andere partij kan hinderen.
 • De inhoud van de services mag uitsluitend worden aangewend voor informeel, persoonlijk en eigen gebruik. Het is u niet toegestaan (delen van) de Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, opnieuw te verzenden, te verspreiden, te wijzigen, aan te vullen, te verkopen, te publiceren, uit te zenden of rond te sturen.
 • Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dan dient u dit schriftelijk, binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de aankoopdatum van de DNA test of 7 dagen na het ontstaan van de klacht, aan Insight kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde diensten geacht worden te zijn goedgekeurd door de klant.
 • Als u uw juridische overeenkomst met Insight Pharma Services BV wilt beëindigen, kunt u Insight Pharma Services BV hiervan op elk moment schriftelijk op de hoogte stellen. U heeft het recht de bestelling van de DNA-test tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de inhoud van de kit in originele, ongebruikte staat (en verpakking) verkeert. Bij het gebruik van de wattenstaafjes of de buiscodestickers is de bestelling van de kit definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van het herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om de DNA-afnamekit retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de kit naar Insight is voor eigen rekening.
 • Insight Pharma Services BV kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan de servicevoorwaarden.

U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat:

 1. uw gebruik van de diensten voor eigen risico is. De diensten worden geleverd op basis van "de huidige staat" en "zoals beschikbaar".
 2. Insight Pharma Services BV geeft geen garantie dat:
  1. de diensten aan uw vereisten/verwachtingen voldoen;
  2. de diensten continue beschikbaar, veilig of foutloos zijn;
  3. ondanks alle inspanningen om kwalitatief goede informatie aan te bieden, de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de services volledig foutloos zijn.
 3. alle materiaal gedownload of op andere wijze verkregen via het gebruik van de Services is gedaan op eigen risico. Binnen de grenzen toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Insight Pharma Services BV geen aansprakelijkheid draagt voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs indien Insight Pharma Services BV op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade).
 4. de Services geen advies, garanties of informatie geven, mondeling of schriftelijk, anders dan die in het servicevoorwaarden zijn vermeld.
 5. u altijd voorzichtig dient te zijn met persoonlijk identificerende informatie over uzelf of over diegene voor wie u een juridische autoriteit heeft.

SAMENVATTING:

1. Volledige overeenkomst.
De SERVICEVOORWAARDEN vormen de volledige overeenkomst tussen u en Insight Pharma Services BV en regelen uw gebruik van de Services, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Insight Pharma Services BV over dit onderwerp. U bent mogelijk ook onderworpen aan aanvullende bepalingen en voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gelieerde diensten gebruikt.

2. Toepasselijk recht en arbitrage.
Met uitzondering van eventuele geschillen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, verplichtingen of eventuele inbreukclaims, zullen geschillen met Insight Pharma Services BV die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst ("Geschillen") worden beheerst door Nederlands recht, ongeacht uw land van herkomst of waar u Insight Pharma Services BV bezoekt.

3. Waiver.
Het falen van Insight Pharma Services BV om enig recht of bepaling van de servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. Als een bepaling van de servicevoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, zijn de partijen het erover eens dat de rechtbank ernaar moet streven om de bedoelingen van de partijen in de bepaling ten uitvoer te brengen en blijven de andere bepalingen van de servicevoorwaarden onveranderd volledig van kracht en effect.

4. Termijn voor actie.
U stemt ermee in dat, ongeacht enige wet of wetgeving die het tegendeel verklaart, elke claim of oorzaak van een actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Services of de servicevoorwaarden moet worden ingediend binnen twee (2) weken na de levering van de resultaten.

5. Scheidbaarheidsclausule.
Als een deel van deze servicevoorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht.

6. Amendementen.
We behouden ons het recht voor om de voorwaarden van de Overeenkomst te wijzigen, aan te vullen of te vervangen, met ingang van publicatie op de websites van Insight of u anders op de hoogte stellen. Als u niet akkoord wilt gaan met wijzigingen in de Overeenkomst, kunt u de Overeenkomst op elk moment opzeggen per Artikel 16 (Beëindiging).

7. Overdracht.
U mag geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst toewijzen of delegeren.